เกี่ยวกับเรา

วัฒนธรรมองกรค์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

    1. ประหยัด
    1. สามัคคี
    1. มีจิตอาสา
    1. วาจาไพเราะ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ปฏิทินปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์

คำสั่งมอบหมายงานศึกษานิเทศก์

ติดตามการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร.วัดบ้านหนองกะทิง กลุ่มลำปลายมาศ6.25 มี.ค.64