งานธุรการ

นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว  หัวหน้า

นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์  เจ้าพนักงานชำนาญงาน

นางสาววาสนา สุดวิลัย  เจ้าพนักงานชำนาญงาน