กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้

นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ