กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงาน

นางนวลอนงค์  ชูใส  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ