กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นายไชยสิทธิ์  พวงศรี  ศึกษานิเทศก์

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางพรณิชา  บาร์เบอร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจุติมาพร  เชียงกา  ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ