กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางสาวปลิดา พันธ์วัน หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ