Blog

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1 PDR Model” เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อความเป็นที่หนึ่ง ภายใต้ค่านิยมหลักของบุคลากร “Smart One Team” คือ 1. Smart Work 2. Smart Think 3. Smart Time 4. Smart Family  5.Smart Success และ 6. Smart Service เพื่อความสำเร็จ และทำงานร่วมกัน อย่างเป็นสุข

     โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ (Search) เข้าถึง (Empathies) พัฒนา (Develop)”เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอน Plan Do Reflect (PDR)                   โดยการมีส่วนร่วมของ สำนักงานเขต (Buriram Office 1) โรงเรียน (School) และเครือข่ายชุมชน (Community)

          มีความเป็นที่ 1 (Quality Land) เป้าหมายนักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100%, RTและ NT สูงกว่าระดับประเทศ, เป็นเขตที่ดีที่สุด (Best Office)                                               และมีสถานศึกษาที่เป็นเลิศ (Exellence School)

 

รูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน นักเรียนป.1 ด้วย “5 Main Activities”

เอกสารเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนนิเทศ (Supervision Plan)